exalo media logo

Algemene Voorwaarden

Algemene- en Betalingsvoorwaarden Exalo Media

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Exalo Media aangegane overeenkomsten, door Exalo Media geleverde diensten en alle door Exalo Media gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Exalo Media niet bindend en niet van toepassing.

1.2 Naast deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn op onze Webhosting diensten ook de Algemene Voorwaarden Webhosting van Neostrada.nl toepassing.

2. Aanvaarding en uitvoering opdrachten

2.1 Exalo Media voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.

2.2 Indien de door Exalo Media opgeleverde website niet voldoet aan verwachtingen die Exalo Media middels de door zowel door de klant als door Exalo Media ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht Exalo Media te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website, met uitzondering van de door Exalo Media gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten.

2.3 De klant is verplicht voldoende materiaal of informatie aan te leveren aan Exalo Media en voldoende medewerking te verlenen zodat het Exalo Media mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

2.4 Exalo Media heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Exalo Media en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.

2.5 Exalo Media is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

3. Aanlevering materiaal

3.1 Het door de klant aan Exalo Media geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Exalo Media en de klant.

3.2 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Exalo Media dat al het door de klant aan Exalo Media aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Exalo Media te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.

3.3 Het is Exalo Media niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Exalo Media noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

4. Prijzen, tarieven, opzeggen

4.1 Alle door Exalo Media opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2 De klant dient binnen 14 dagen na factuurdatum het aan Exalo Media verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag (webdesign) te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Exalo Media op de factuur vermelde bankrekening.

Uitzondering: een uitzondering op betaling na levering geldt voor de dienst ‘Infographics’. Na ontvangst van de benodigde informatie wordt er een factuur opgemaakt. Na betaling van de factuur wordt de bestelde infographic geleverd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Exalo Media en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Exalo Media zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.5 Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4.6 Het opzeggen van een jaar- of maandabonnement inzake onderhoud, hosting, domeinnaam/domeinnamen dient schriftelijk per brief of email te worden gedaan, ten minste 1 maand voor het einde van de contracttermijn.

5. Webwinkels en Content Managing System (CMS)

5.1 Exalo Media maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:

  • WordPress
  • WooCommerce

Andere content management systemen worden alleen in overleg gebruikt bij de fabricage van de website of webwinkel.

5.2 Exalo Media is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.

5.3 Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Exalo Media

5.4 Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

6. Ruilen en herroeping recht opensource systemen

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroeping echt zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Webdesign: na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
7.2 Infographics: de infographic blijft eigendom van de ontwerper. Klant krijgt toestemming deze te gebruiken volgens de in de overeenkomst afgesproken manier.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Exalo Media garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.3 Exalo Media is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Exalo Media. Exalo Media is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.4 Indien Exalo Media , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 De Koper is gehouden Exalo Media te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Exalo Media mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Exalo Media of de fabrikant zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Exalo Media niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite worden overgedragen op de opdrachtgever.

Uitzondering:

Het auteursrecht op infographics die door Exalo Media gemaakt zijn, berusten bij Exalo Media. Tenzij anders overeengekomen. Afwijkende afspraken dienen op de offerte te worden vermeld (door Exalo Media) en te worden ondertekend door de klant.

Exalo Media
Jan de Wit
Osingastate 13
8926 LK  Leeuwarden

Contactgegevens
T: + 31 (0)6 28 93 51 59 / +31 (0)6 38 27 85 00
W: https://exalo.nl
E: info@exalo.nl

Zakelijke gegevens
KvK Leeuwarden: 62256661
BTW: NL110466949B01

Bankrekening
BIC: KNABNL2H
IBAN: NL93KNAB0717761177